آموزش تک iframe در HTML

تگ hgroup از چه چیز هایی تشکیل شده است | کاربرد تگ header چیست؟ | اجرای اصلی تگ head چیست؟ |
ذهن انسان محدودیتی ندارد

قرار دان یک صفحه HTML دیگه در صفحه فعلی

معرفی و کاربرد تگ iframe در HTML

تگ iframe یک زمینه مرور تو در تو در یک سند HTML را نشان می دهد. iframe به شما امکان می دهد سند دیگری را در سند HTML فعلی جاسازی کنید. همچنین به شما امکان می دهد بدون استفاده از سند دیگری – با انتقال ساده محتوا به iframe از طریق ویژگی srcdoc ، یک زمینه مرور تو در تو داشته باشید. قبل از HTML5 گفته می شد که iframe یک قاب درون خطی ایجاد می کند. مشخصات HTML5 از اصطلاح قاب درون خطی استفاده نمی کند ، اما به جای آن از زمینه مرورگر تو در تو استفاده می کند.

نوششتن تگ iframe در HTML

تگ iframe با خصوصیات قابل درج در برچسب شروع به صورت <iframe> </iframe> نوشته می شود.

<iframe src="">
</iframe>
یا با استفاده از ویژگی srcdoc:
<iframe srcdoc="">
</iframe>

با استفاده از ویژگی های width src ، و height :

<iframe src="" width="" height="">
</iframe>

مثال ها

استفاده اصلی از تگ iframe

مثال زیر از ویژگی src برای تعیین یک سند خارجی استفاده می کند که قرار است متن مرور تو در تو باشد. در این مثال ، ما از ویژگی عرض یا ارتفاع استفاده نمی کنیم.

<iframe src="https://2050c.com">
</iframe>

ویژگی های عرض و ارتفاع

در اینجا ، ویژگی های عرض و ارتفاع را به مثال قبلی اضافه می کنیم.

<iframe src="https://2050c.com" width="150" height="150"></iframe>

صفت srcdoc

می توانید از ویژگی srcdoc برای تعیین محتوایی که باید در متن مرور تو در تو ظاهر شود استفاده کنید. توجه داشته باشید که doctype و title هنگام استفاده از مشخصه srcdoc در برچسب iframe اختیاری هستند (در اکثر اسناد HTML دیگر لازم است).

<iframe srcdoc="
<html>
<head>
</head>
<body>
<p>Nested browsing context using the <code>srcdoc</code> attribute.</p>
</body>
</html>
" 
width="150" height="150"></iframe>

ویژگی های تگ iframe

ویژگی توضیحات
srcمکان محتویات قاب (به عنوان مثال ، صفحه HTML که باید در قاب بارگیری شود).
srcdocHTML را برای جاسازی درون خط قرار دهید ، و ویژگی src را نادیده بگیرید. اگر مرورگر از ویژگی srcdoc پشتیبانی نکند ، در صورت ارائه و معتبر ، از URL ارائه شده توسط ویژگی src استفاده خواهد کرد ، در غیر این صورت iframe خالی خواهد ماند.
nameنامی را به یک قاب اختصاص می دهد. این برای بارگذاری محتویات در یک قاب از قاب دیگر مفید است.
sandboxمجموعه محدودیتهای اضافی را برای هر محتوای میزبانی شده توسط iframe فعال می کند. مقدار ویژگی sandbox می تواند رشته خالی باشد (همه محدودیت ها اعمال شده است) ، یا لیستی از نشانه ها با فاصله جدا شده برای هر محدودیت مربوطه. مقادیر احتمالی:
(empty string) : با استفاده از رشته خالی ، تمام محدودیت های sandbox اعمال می شود.

allow-top-navigation : به متن مرور تو در تو اجازه می دهد تا محتوا را بارگذاری کند (محتوای آن را به سطح بالای صفحه مرور برساند).

allow-same-origin : اجازه می دهد تا با محتوای منشأ طبیعی آن برخورد شود. بدون این نشانه ، محتوا مجبور به یک مبدأ منحصر به فرد می شود ، بنابراین از دسترسی آن به سایر مطالب از همان منبع جلوگیری می کند. همچنین ، بدون نشانه از همان مبدأ ، از خواندن یا نوشتن اسکریپت ها از ویژگی document.cookie IDL جلوگیری شده و دسترسی به localStorage و openDatabase () مسدود می شود. [WEBSTORAGE] [WEBSQL].

allow-forms : ارسال فرم را مجاز می کند (به عنوان مثال متن مرور تو در تو می تواند فرم ها را ارسال کند).

allow-scripts : اجرای اسکریپت را مجاز می کند (اما نه پنجره های بازشو).

allow-pointer-lock : قفل اشاره گر را فعال می کند. نشانگر قفل روش های ورودی را بر اساس حرکت ماوس در طول زمان و نه فقط موقعیت مطلق نشانگر ماوس فراهم می کند. قفل اشاره گر برای برنامه هایی که برای کنترل حرکات ، چرخش اشیا و تغییر ورودی ها به ورودی قابل توجهی از ماوس نیاز دارند ، مفید است. این به ویژه برای برنامه های بسیار دیداری ، مانند برنامه هایی که از دیدگاه اول شخص استفاده می کنند ، همچنین نمایش ها و مدل سازی ۳D ضروری است. به طور پیش فرض ، iframes های دارای جعبه شن قفل اشاره گر را مسدود می کنند. این ویژگی به شما امکان می دهد قفل اشاره گر را بر روی iframes های جعبه ماسه فعال کنید.

allow-popups : پنجره های بازشو را مجاز می کند.

allow-presentation : اجازه می دهد منبع جلسه ارائه را شروع کند.
allowfullscreenمشخص می کند که اشیا ument سند در زمینه مرور عنصر iframe مجاز به استفاده از requestFullscreen () هستند (اگر به دلایل دیگری مسدود نشده باشد ، به عنوان مثال اجداد دیگری iframe وجود ندارد بدون این مجموعه ویژگی).
allowpaymentrequestاینکه آیا محتوای iframe مجاز است از API درخواست پرداخت برای ایجاد درخواست پرداخت استفاده کند.
widthعرض قاب داخلی را مشخص می کند.
heightارتفاع قاب درون خطی را مشخص می کند.
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست