آموزش تگ col در HTML

تگ col برای مشخص کردن خصوصیات ستون برای هر ستون در یک تگ colgroup استفاده می شود.برای آموزش تگ  به مطالب زیر دقت کنید.
ذهن انسان محدودیت نداره

کاربرد تگ col در HTML

تگ col برای مشخص کردن خصوصیات ستون برای هر ستون در یک تگ colgroup استفاده می شود.برای آموزش تگ به مطالب زیر دقت کنید.

تگ col برای مشخص کردن خصوصیات ستون است و برای هر ستون در یک تگ <colgroup> استفاده می شود.

در صورت نیاز به مشخص کردن سبک ها در یک یا چند ستون ، برچسب <col> می تواند مفید باشد.

به جای اینکه سبک ها را در سطح <td> اعمال کنید , می توانید آن را روی تگ <col> اعمال کنید. سپس تمام تگ ها <td> <th>) موجود در آن <col> بر این اساس طراحی می شوند.

برای فراگیری تگ col این موارد را به خاطر بسپارید. تگ <col> به صورت <col> (بدون برچسب) نوشته شده است.

می توانید از ویژگی span برای تعیین تعداد ستون های دهانه استفاده کنید.

این برچسب در یک برچسب <colgroup> استفاده می شود که دارای ویژگی دهانه نیست.

<table>
	<colgroup>
		<col class="col-1">
		<col span="2" class="normal">
	</colgroup>
	<tr>
		<td>Cell</td>
		<td>Cell</td>
		<td>Cell</td>
	</tr>
</table>

مثال ها:

استفاده اولیه از Tag

در اینجا ما با آموزش و فرا گیری تگ <col> و استفاده از برچسب <col> همراه با خاصیت پس زمینه CSS ، یک رنگ پس زمینه متفاوت را به ستون ها اعمال می کنیم.


Stack editor Unstack editor
<style>
table, td, th {
    border: 1px solid black;
}   
</style>
<table>
<colgroup>
<col style="background:#AEF642;">
<col span="3" style="background:#F4FBEA;">
<col style="background:orange;">
</colgroup>
<tr>
<th>Header 1</th>
<th>Header 2</th>
<th>Header 3</th>
<th>Header 4</th>
<th>Header 5</th>
</tr>
<tr>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
</tr>
<tr>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
</tr>
</table>

ویژگی های تگ col:

ویژگی ها را می توان به HTML اضافه کرد و یا اطلاعات بیشتری درباره نحوه ظاهر یا رفتار آن تگ ارائه دهد.

تگ <col> ویژگی های زیر را می پذیرد.

AttributeDescription
span
تعداد ستون های دهانه را مشخص می کند. مقدار این ویژگی باید یک عدد صحیح غیر منفی معتبر از صفر باشد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست