آموزش Syntax در JavaScript

نحو یا زبان جاوا اسکریپت مجموعه ای از قوانین مربوط به نوشتن و و قرارگیری کلمات و عبارات به صورت صحیح است، یعنی چگونه دستورات زبان برنامه نویسی چطوری و به چه شکل باید نوشته شوند .

var x، y، z؛ // نحوه اعلام متغیرها
x = 5؛ y = 6؛ // نحوه اختصاص مقادیر
z = x + y؛ // نحوه محاسبه مقادیر

مقادیر در جاوا اسکریپت(JavaScript Values)

نحو JavaScript دو ​​نوع مقدار را تعریف می کند:

مقادیر ثابت

و مقادیر متغیر

مقادیر ثابت (literals )به معنای واقعی کلمه ثابت هستند. مقادیر ی که تغییر می کنند متغیر (variables)نامیده می شوند.

کاربردمقادیر ثابت Literals در جاوا اسکریپت

مهمترین قوانین برای نوشتن مقادیر ثابت عبارتند از:

اعداد با اعشار یا بدون آن نوشته می شود.

۱۰٫۵۰

۱۰۰۱

رشته هایی که متن هستند ، به نقل از دو یا یک نوشته شده است.

"جان دو"

'جان دو

متغیرهادرجاوا اسکریپ (Variables)

در یک زبان برنامه نویسی ، از متغیرها برای ذخیره مقادیر داده استفاده می شود.

جاوا اسکریپت برای اعلام متغیرها از کلید واژه var استفاده می کند.

از علامت=مساوی برای اختصاص مقادیر به متغیرها استفاده می شود.

در این مثال x به عنوان متغیر تعریف می شود. سپس ، مقدار x داده می شود .

var x؛

x = 6؛

عملگرهای جاوا اسکریپ

جاوا اسکریپت برای محاسبات از عملگرهای ریاضی (+ - * /) استفاده می کند.

(۵ + ۶) * ۱۰

برای انتساب مقدار به متغیرها از عملگر مساوی(=) استفاده میشود.

var x، y؛
x = 5؛
y = 6؛

عبارات جاوا اسکریپت(Expressions)

عبارت ترکیبی از مقادیر ، متغیرها و عملگرها است،که برای یک مقدار محاسبه می کند.

محاسبات ارزشیابی نامیده می شود.

به عنوان مثال ، ۵ * ۱۰ تا ۵۰ را ارزیابی می کند.

۵ * ۱۰

عبارات همچنین می توانند حاوی مقادیر متغیر باشند.

x * 10

مقادیر می توانند از انواع مختلفی مانند اعداد و رشته ها باشند.

به عنوان مثال ، “جان” + “” + “Doe” ، ارزیابی می کند تا “جان Doe

"جان" + "" + "Doe"

کلیدواژه ها در جاوا اسکریپت


کلمات کلیدی JavaScript برای شناسایی عملکردهایی که باید انجام شود استفاده می شود.

کلمه کلیدی var جهت تعریف متغیرها استفاده میشود.

var x، y؛
x = 5 + 6؛
y = x * 10؛

کامنت ها در جاوا اسکریپت Comments

مواقعی هست که ما دستوراتی مینویسیم و نمیخواهیم که دستور تلقی شوند و صرفا جهت معرفی یا توضیح توابع میخواهیم استفاده کنیم.  برای اینکه کامپیالر دستورات مارا بررسی نکند و صرفا آنها را کامنت تشخیص دهد میتوانیم از دابل بک اسلش // یا گذاشتن دستورات مابین /* و */ استفاده کنیم.

// برای دستورات یک خطی قابل استفاده است و اگر بخواهیم چندین خط را کامنت گذاری کنیم میتوانیم از /* و */ استفاده کنیم.

var x = 5؛ // من اعدام خواهم شد

// var x = 6؛ من اعدام نخواهم شد

شناسه ها در جاوا اسکریپت

شناسه ها نام هستند.

در JavaScript از شناسه ها برای نامگذاری متغیرها (و کلمات کلیدی ، عملکردها و برچسب ها) استفاده می شود.

قوانین مربوط به نامهای حقوقی در اکثر زبانهای برنامه نویسی یکسان است.

در جاوا اسکریپت ، اولین کاراکتر باید یک حرف یا یک نشانگر (_) یا یک علامت دلار ($) باشد.

علائم بعدی ممکن است حروف ، رقمها ، نشانگرها یا علائم دلار باشد.

اعداد نمی توانند شروع کننده باشند.
به این ترتیب جاوا اسکریپت به راحتی می تواند شناسه ها را از اعداد تشخیص دهد.

مواردی که جاوااسکریپ به آن حساس استCase Sensitive

وقتی میگویند یک زبان Case Sensitive است یعنی به حروف کوچک و بزرگ حساس است به این منظور که مقدار DEMO با  demo برابر نیست.

متغیرهای نام خانوادگیlastName وlastname نام خانوادگی ، دو متغیر متفاوت هستند.

نام خانوادگی var ، نام خانوادگی؛
lastName = "Doe"؛
نام خانوادگی = "پترسون"؛

JavaScript VAR یا Var را به عنوان کلید واژه var تفسیر نمی کند.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست