اموزش تک caption در HTML

تگ  caption برای ایجاد زیرنویس برای تک <table> استفاده می شود. یک تگ <caption> عنوان جدول را نشان می دهد. عنصر <caption> هنگامی که مشخص نیست داده های جدول نشان می دهد ، می تواند مفید باشد.
ذهن انسان محدودیت نداره

کاربرد تگ caption

تگ caption برای ایجاد زیرنویس برای تک <table> استفاده می شود. یک تگ <caption> عنوان جدول را نشان می دهد. عنصر <caption> هنگامی که مشخص نیست داده های جدول نشان می دهد ، می تواند مفید باشد.

این اغلب زمانی صادق است که داده ها چیزی جز اعداد یا یک سری حروف یا نمادها نداشته باشند. تگ <caption> به شما امکان می دهد زمینه ای را برای داده های جدول فراهم کنید.

کار با تگ caption

تگ <caption> با عنوان زیرنویس درج شده بین برچسب های شروع و پایان قرار داده شده است به عنوان <caption> </caption>. این باید به عنوان فرزند اول یک عنصر <table> ظاهر شود.

<table>
<caption>Table caption</caption>
<tr>
<td>Left cell</td>
<td>Right cell</td>
</tr>
</table>

مثال تگ caption

استفاده اولیه از تگ <caption>

این مثال عنوان اصلی در جدول را نشان می دهد. اگرچه تگ <caption> در داخل برچسب <table> قرار دارد ، اما اکثر مرورگرها ( نه همه) عنوان را در خارج از جدول نشان می دهند.

<style>
table, td, th {
    border: 1px solid black;
}   
</style>
<table>
<caption>Table caption</caption>
<tr>
<td>Left cell</td>
<td>Right cell</td>
</tr>
</table>

در اینجا مثالی از تگ <caption>

داریم توجه داشته باشید که می توانید از هر تگی (به جز عنصر <table>) در تگ <caption> استفاده کنید. بنابراین می توانید از تگ <p> برای ایجاد پاراگراف در تک <caption> و همچنین برچسب های دیگر در صورت لزوم استفاده کنید.

</style>
<table>
<caption>
<p><strong>Table 1.</strong></p>
<p>This table demonstrates how $10,000 will grow over 10 years</p>
</caption>
<tr><th>Year</th><th>Capital</th><th>Per week</th><th>Per Year</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$10,000</td><td>$10</td><td>$500</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$10,500</td><td>$10</td><td>$525</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$11,025</td><td>$11</td><td>$551</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$11,576</td><td>$11</td><td>$579</td></tr>
<tr><td>5</td><td>$12,155</td><td>$12</td><td>$608</td></tr>
<tr><td>6</td><td>$12,763</td><td>$12</td><td>$638</td></tr>
<tr><td>7</td><td>$13,401</td><td>$13</td><td>$670</td></tr>
<tr><td>8</td><td>$14,071</td><td>$14</td><td>$704</td></tr>
<tr><td>9</td><td>$14,775</td><td>$14</td><td>$739</td></tr>
<tr><td>10</td><td>$15,513</td><td>$15</td><td>$776</td></tr>
</table>

این تک هیچ گونه ویژگی ای نمیپزیرد .

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست