اموزش تگ bdo در HTML

تگ bdo برای نشت بیشتر در جهت متن در یک سند HTML استفاده می شود. این می تواند هنگام نمایش متن نوشتاری از راست به چپ (مانند عبری ، عربی ، فارسی ، تانا ، اردو و سایر زبانها / اسکریپت هایی که از راست به چپ نوشته شده اند) در متن چپ به راست (مانند انگلیسی) مفید باشد. یا برعکس.
ذهن انسان محدودیت نداره.

کاربرد تگ bdo در HTML

تگ bdo برای نشت بیشتر در جهت متن در یک سند HTML استفاده می شود. این می تواند هنگام نمایش متن نوشتاری از راست به چپ (مانند عبری ، عربی ، فارسی ، تانا ، اردو و سایر زبانها / اسکریپت هایی که از راست به چپ نوشته شده اند) در متن چپ به راست (مانند انگلیسی) مفید باشد. یا برعکس.

در واقع جهت نوشته را تعیین میکند.

تگ bdo با عنوان متن مرتبط بین برچسب شروع و پایان درج شده <bdo dir = ""> </bdo>. مقدار صفت dir باید rtl یا ltr باشد (اما خودکار نیست ، که در عناصر دیگر مجاز است).

<bdo dir="rtl">Text here...</bdo>

استفاده اولیه از تگ bdo


در اینجا مثالی با استفاده از کلمات انگلیسی نوشته شده به عقب برای نشان دادن نحوه عملکرد این برچسب آورده شده است.

<p>
   <bdo dir="rtl">"Looking good!"</bdo>
</p>

مثال فارسی تگ bdo


در اینجا مثالی با استفاده از فارسی (یک زبان راست به چپ) آورده شده است. خط اول از تگ برای مشخص کردن متن راست به چپ استفاده نمی کند ، در حالی که خط دوم این کار را انجام می دهد. می بینید که با اضافه کردن علامت تعجب در سمت چپ عبارت ظاهر می شود.

اگر علامت تعجب بخشی از عبارت راست به چپ است ، باید در سمت چپ آن ظاهر شود.

<p>
  Rufus looked in the mirror and shouted "به
  دنبال خوب!"
</p>
<p>
  Rufus looked in the mirror and shouted
  <bdo dir="rtl"
    >"به دنبال
    خوب!"</bdo
  >
</p>
Attributeتوضیحات
dir** اگرچه این عنصر ویژگی های محلی ندارد ، اما باید از ویژگی دیگه استفاده کنید. صفت dir جهت متن را مشخص می کند:
ltr: از چپ به راست: این صفت باید مقدار ltr را برای مشخص کردن یک خط چپ به راست داشته باشد
مقدار rtl برای مشخص کردن یک غلبه راست از چپ داشته باشد.
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست