اموزش تگ blockquote در HTML

برای ایجاد تک blockquote استفاده می شود. این عنصر بیانگر محتوایی است که از منبع دیگری نقل شده است. مرورگرها معمولاً متن <blockquote> را به عنوان متن در حالت خاموش ارائه می دهند. این نتیجه در یک پاراگراف خاموش (یا چند پاراگراف برجسته در صورتی که <blockquote> شامل چندین پاراگراف) باشد. برای متن کوتاه نقل قول شده که نیاز به نمایش در یک پاراگراف غیر نقل قول دارد ، از تگ <q> استفاده کنید. بیشتر مرورگرها متن <q> را با علامت نقل قول احاطه می کنند.
ذهن انسان محدودیت ندارد.

کاربرد تک blockquote

برای ایجاد تک blockquote استفاده می شود. این عنصر بیانگر محتوایی است که از منبع دیگری نقل شده است. مرورگرها معمولاً متن <blockquote> را به عنوان متن در حالت خاموش ارائه می دهند. این نتیجه در یک پاراگراف خاموش (یا چند پاراگراف برجسته در صورتی که <blockquote> شامل چندین پاراگراف) باشد. برای متن کوتاه نقل قول شده که نیاز به نمایش در یک پاراگراف غیر نقل قول دارد ، از تگ <q> استفاده کنید. بیشتر مرورگرها متن <q> را با علامت نقل قول احاطه می کنند.

Syntax

تگ blockquote به صورت <blockquote> </blockquote> با محتوای نقل شده درج شده بین برچسب شروع و انتها نوشته شده است.

مثل این :

<blockquote>
Quoted text here...
</blockquote>

مثال ها

استفاده اولیه از تگ blockquote

در اینجا یک مثال اساسی از استفاده از تک blockquote آورده شده است. توجه داشته باشید که لازم نیست از برچسب <p> در داخل تک blockquote استفاده کنید (اگرچه در صورت تمایل می توانید).

<blockquote>
 Most of us are awash with beliefs of all sorts. We are steeped in the common
 sense and prevailing wisdom of our culture, traditions, communities,
 profession, family, and friends.
</blockquote>
<cite>My Big <abbr title="Theory Of Everything">TOE</abbr></cite>

تگ <cite> در مثال بالا از یک برچسب <cite> برای استناد به منبع نقل قول استفاده می کند. این برچسب را خارج از عنصر <blockquote> قرار می دهد. این اختیاری است. شما می توانید به راحتی برچسب <cite> را درون عنصر <blockquote> قرار دهید. مثل این:

<blockquote>
 The most important moment of your life is now. The most important person in
 your life is the one you are with now, and the most important activity in your
 life is the one you are involved with now. -
 <cite>Ajahn Ekachai</cite>
</blockquote>

گذاشتن تگ هایه دیگه داخل تک blockquote “همین محتوا” را می پذیرد ، که در اصل بیشتر برچسب هایی است که در عنصر <body> استفاده می شود. برای نقل قول های طولانی تر ، می توانید از تگ <p> برای تجزیه هر پاراگراف استفاده کنید. شما حتی می توانید از تگ <footer> برای تهیه پاورقی برای عنصر <blockquote> استفاده کنید. پاورقی می تواند حاوی عنصر <cite> باشد (مانند مثال زیر).

<blockquote>
 <p>
  This is a difficult pill for many, especially scientists, to swallow. The
  concept that there may be a natural practical limit to the extent of our
  knowledge - a limit beyond which our perception cannot penetrate - is based
  upon the notion that we are only a very small part of a much greater
  reality.
 </p>
 <p>
  This humbling thought runs counter to the significance and self-importance
  we humans place upon ourselves.
 </p>
 <footer>
  -
  <cite
   >Tom Campbell, My Big <abbr title="Theory Of Everything">TOE</abbr></cite
  >
 </footer>
</blockquote>

استفائه از cite Attribute

می توانید از ویژگی cite برای تهیه URL از محل نقل قول از (در صورت وجود) استفاده کنید. در این مثال ما از تگ <cite> برای ارجاع به منبع و ویژگی cite برای تهیه URL منبع استفاده می کنیم.

توجه :

ویژگی cite در واقع برای کاربران در نظر گرفته نشده است ، بلکه برای استفاده های خصوصی مانند اسکریپت های سمت سرور است که برای مثال آماری را در مورد استفاده از نقل قول جمع می کند. با گفتن این امر ، این امکان وجود دارد که برخی از نمایندگان کاربر از ارزش استناد پیروی کنند.

<p>Here's another great quote from <cite>My Big TOE</cite>:</p>
<blockquote
 cite="http://books.google.com.au/books?id=RYHtBPiZVgsC&pg=PA116&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false"
>
 Scientists might <em>believe</em> that what is unknown must be contained
 within the <abbr title="Physical Matter Reality">PMR</abbr> data-set and
 follow ordinary objective causality, but that <em>belief</em> or article of
 faith simply expresses a more accepted form of mysticism.
</blockquote>
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست