اموزش تگ dl در HTML

کلاربرد تگ dl | اموزش تگ dl | تگ dl چیست؟
ذهن انسان محدودتی ندارد.

تگ dl یک لیست توضیحات در یک سند HTML را میسازد.

تگ dl در یک لیست توضیحات (همچنین به عنوان یک لیست انجمن یا یک لیست تعریف شناخته می شود) ، هر مورد در لیست شامل دو یا چند مدخل است. یک اصطلاح (dt) و شرح (dd). توجه داشته باشید که یک عبارت تعریف می تواند به بیش از یک توضیحات مرتبط باشد. همچنین می توانید چندین شرط برای یک توصیف واحد وجود داشته باشد (برای مثال ، در مواردی که چندین املاء از یک اصطلاح تعریف می شود). در این حالت ، هر اصطلاح باید در مجموعه ای از برچسب های dt بسته شود (نباید بیش از یک اصطلاح در یک عنصر dt واحد وجود داشته باشد). همچنین توجه داشته باشید که عبارت تعریف (dt) نشان نمی دهد که محتوای آن یک اصطلاح است که تعریف می شود ، اما می توان با استفاده از عنصر dfn نشان داد.

Syntax تگ dl

<dl>
	<dt>Term...</dt>
	<dd>Description...</dd>
	<dt>Term...</dt>
	<dd>Description...</dd>
</dl>

مثال ها

در اینجا مثالی از لیست توضیحات اساسی آورده شده است.
<dl>
 <dt>Vocals</dt>
 <dd>Big Mama Lee</dd>
 <dt>Guitar</dt>
 <dd>Scarcat Fraser</dd>
 <dt>Drums</dt>
 <dd>Bulldog Jones</dd>
</dl>

طریقه استفاده از dfn در تگ dl

تگ dt نشان نمی دهد که محتوای آن یک اصطلاح است که تعریف می شود. برای نشان دادن نمونه تعریف یک اصطلاح ، از عنصر dfn استفاده کنید.

<h4>Zen Terms</h4>
<dl>
  <dt><dfn>Arahat</dfn></dt>
  <dd>The "Perfected One", who has overcome The Three Poisons of Desire, Hatred and Ignorance. </dd>
  <dt><dfn>Bodhi</dfn></dt>
  <dd>Awakened wisdom.</dd>
  <dt><dfn>Zen</dfn></dt>
  <dd>Meditative absorption in which all dualistic distinctions are eliminated.</dd>
</dl>

ترکیب تگ dt و dd در تگ dl

<dl>
 <dt>Vocals</dt>
 <dt>Rhythm Guitar</dt>
 <dd>Big Mama Lee</dd>
 <dt>Drums</dt>
 <dd>Bulldog Jones</dd>
 <dt>Lead Guitar</dt>
 <dt>Keyboards</dt>
 <dd>Scarcat Fraser</dd>
</dl>

نکته مهم: برای هر تگ dt می توانید بیش از یک تگ dd داشته باشید (هر اصطلاح ممکن است چندین تعریف داشته باشد). هر عنصر <dd> توضیحی جداگانه ارائه می دهد.

<h4>Glossary</h4>
<dl>
  <dt><dfn>Metal</dfn></dt>
  <dd>A solid material that is typically hard, shiny, malleable, fusible, and ductile, with good electrical and
    thermal conductivity.</dd>
  <dd>A genre of rock music that developed in the late 1960s and early 1970s, largely in the United Kingdom and the
    United States.</dd>
  <dt><dfn>Rock</dfn></dt>
  <dd>The solid mineral material forming part of the surface of the earth and other similar planets, exposed on the
    surface or underlying the soil or oceans.</dd>
  <dd>A genre of popular music that originated as "rock and roll" in the United States in the 1950s, and developed
    into a range of different styles in the 1960s and later, particularly in the United Kingdom and the United
    States.</dd>
</dl>

ساخت لیست های تو در html

در تو اگر توضیحات شما پیچیده تر است ، می توانید لیست توضیحات تو در تو را در اختیار داشته باشید. همچنین می توانید پاراگراف ها و عناصر دیگری داشته باشید. در واقع ، عنصر dd می تواند حاوی “محتوای جریان” باشد بنابراین شما می توانید بیشتر عناصر دیگر را در داخل عنصر dd لانه کنید (“محتوای جریان” به بیشتر عناصر HTML اشاره دارد که می توانند در body یک سند HTML ظاهر شوند) . در اینجا مثالی از فهرست توضیحات وجود دارد که شامل یک عنصر <p> ، یک لیست مرتب شده (ol) و لیست نامرتب (ul) در میان توضیحات تعریف آن است.

<h4>Zen Terms</h4>
<dl>
  <dt><dfn>Four Noble Truths</dfn></dt>
  <dd>
    <ol>
      <li>Life is suffering</li>
      <li>Suffering is caused by desire</li>
      <li>There is a path from desire and suffering</li>
      <li>This path is the Eightfold Noble Path.</li>
    </ol>
  </dd>
  <dt><dfn>Skandha</dfn></dt>
  <p>The five aggregates, constituting what is generally known as the personality:</p>
  <dd>
    <ul>
      <li>form</li>
      <li>sensation</li>
      <li>perception</li>
      <li>mental formations</li>
      <li>conciousness</li>
    </ul>
  </dd>
  <dt><dfn>Zazen</dfn></dt>
  <dd>Sitting meditation, taught in Zen as the most direct way to awakening.</dd>
</dl>

ویژگی هایه تگ dl

تگ dl هیچ ویژگی ای نمیپزیرد

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست