اموزش تگ dt در html

کلاربرد تگ dl | اموزش تگ dl | تگ dl چیست؟
ذهن انسان محدودتی ندارد.

نحوه استفاده از تگ dt در تگ dl

کاربرد تگ dt

اجزای تگ dl چیست

تگ dt یک اصطلاح تعریف را در یک لیست توصیف نشان می دهد (همچنین به عنوان “لیست انجمن” و “لیست تعریف” نیز شناخته می شود).

در یک لیست توضیحات ، هر مورد لیست شامل دو یا چند مدخل است. یک اصطلاح (dt) و شرح (dd). توجه داشته باشید که یک عبارت تعریف می تواند به بیش از یک توضیحات مرتبط باشد. همچنین می توانید چندین شرط برای یک توصیف واحد وجود داشته باشد (برای مثال ، در مواردی که چندین املاء از یک اصطلاح تعریف می شود). در این حالت ، هر اصطلاح باید در مجموعه ای از برچسب های dt بسته شود (نباید بیش از یک اصطلاح در یک عنصر dt واحد وجود داشته باشد). همچنین توجه داشته باشید که عنصر dt نشان نمی دهد که محتوای آن یک اصطلاح است که تعریف می شود ، اما می توان با استفاده از عنصر dfn نشان داد.

Syntax تگ dt

تگ dt با عنوان <dt> </dt> با اصطلاح تعیین شده در میان تگ شروع و پایان نوشته شده است. برچسب باید در داخل یک تگ dl استفاده شود .

<dl>
	<dt>Term...</dt>
	<dd>Description...</dd>
	<dt>Term...</dt>
	<dd>Description...</dd>
</dl>

مثال تگ dt

مثال ساده از dt

<dl>
 <dt>Vocals</dt>
 <dd>Big Mama Lee</dd>
 <dt>Guitar</dt>
 <dd>Scarcat Fraser</dd>
 <dt>Drums</dt>
 <dd>Bulldog Jones</dd>
</dl>

اصطلاحات در html

استفاده از dfn برای تعریف یک اصطلاح

عنصر dt نشان نمی دهد که محتوای آن یک اصطلاح است که تعریف می شود. برای نشان دادن نمونه تعریف یک اصطلاح ، از عنصر dfn استفاده کنید.

<h4>Zen Terms</h4>
<dl>
<dt><dfn>Arahat</dfn></dt>
<dd>The "Perfected One", who has overcome The Three Poisons of Desire, Hatred and Ignorance. </dd>
<dt><dfn>Bodhi</dfn></dt>
<dd>Awakened wisdom.</dd>
<dt><dfn>Zen</dfn></dt>
<dd>Meditative absorption in which all dualistic distinctions are eliminated.</dd>
</dl>

ترکیب عناصر dd و dt و dl


در اینجا مثالی از استفاده از چندین عنصر برای یک عنصر واحد ارائه شده است.

<dl>
 <dt>Vocals</dt>
 <dt>Rhythm Guitar</dt>
 <dd>Big Mama Lee</dd>
 <dt>Drums</dt>
 <dd>Bulldog Jones</dd>
 <dt>Lead Guitar</dt>
 <dt>Keyboards</dt>
 <dd>Scarcat Fraser</dd>
</dl>

چند توضیح در تگ dl

برای هر عنصر dt می توانید بیش از یک عنصر dd داشته باشید (هر اصطلاح معینی می تواند دارای چندین تعریف باشد). هر عنصر dd توضیحی جداگانه ارائه می دهد.

<h4>Glossary</h4>
<dl>
  <dt><dfn>Metal</dfn></dt>
  <dd> shiny, malleable, fusible, and ductile, with good electrical and
    thermal conductivity.</dd>
  <dd> 1970s, largely in the United Kingdom and the
    United States.</dd>
  <dt><dfn>Rock</dfn></dt>
  <dd> earth and other similar planets, exposed on the
    surface or underlying the soil or oceans.</dd>
  <dd> in the United States in the 1950s, and developed
     particularly in the United Kingdom and the United
    States.</dd>
</dl>
لیست های تو در تو
اگر توضیحات شما پیچیده تر است ، می توانید لیست توضیحات تو در تو را در اختیار داشته باشید. همچنین می توانید پاراگراف ها و عناصر دیگری داشته باشید.

در واقع ، عنصر dd می تواند حاوی "محتوای جریان" باشد بنابراین می توانید بیشتر عناصر دیگر را در داخل عنصر dd قرار بدین ("محتوای جریان" به بیشتر عناصر HTML اشاره دارد که می توانند در body یک سند HTML ظاهر شوند) .

در اینجا مثالی از لیست توضیحات وجود دارد که شامل یک عنصر p ، یک لیست مرتب شده (ol) و لیست نامرتب (ul) در میان توضیحات تعریف آن است.
<h4>Zen Terms</h4>
<dl>
  <dt><dfn>Four Noble Truths</dfn></dt>
  <dd>
    <ol>
      <li>Life is suffering</li>
      <li>Suffering is caused by desire</li>
      <li>There is a path from desire and suffering</li>
      <li>This path is the Eightfold Noble Path.</li>
    </ol>
  </dd>
  <dt><dfn>Skandha</dfn></dt>
  <p>The five aggregates, constituting what is generally known as the personality:</p>
  <dd>
    <ul>
      <li>form</li>
      <li>sensation</li>
      <li>perception</li>
      <li>mental formations</li>
      <li>conciousness</li>
    </ul>
  </dd>
  <dt><dfn>Zazen</dfn></dt>
  <dd>Sitting meditation, taught in Zen as the most direct way to awakening.</dd>
</dl>

ویژگی های عنصر dt

این تگ هیچ ویژگی منحصر به فردی ندارد .

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست