اموزش تگ embed در html

کلاربرد تگ embed  | اموزش تگ embed   | تگ embed   چیست؟
ذهن انسان محدودیتی ندارد.

کاربرد تگ embed

تگ embed برای قرار دادن یک برنامه خارجی یا محتوای تعاملی در یک سند HTML استفاده می شود. توجه داشته باشید که تگ یک عنصر خالی است (تگ بسته ندارد ). تگ در HTML 5 معرفی شد.

syntax های embed

تگ embed به صورت <embed type = "" source = ""> (و بدون تگ پایان نوشته میشود.) و نوع شیء در بین کوتیشن های دوتایی , و URL شی موجود در صفت منبع قرار داده شده است. در صورت تمایل می توان یک ویژگی عرض و ارتفاع نیز ارائه داد.

<embed type="video/quicktime" 
		src="my_movie.mov"
		width="800"
		height="500">

مثال ها

در اینجا ما از این تگ برای نمایش فیلم Quicktime استفاده می کنیم که کاربر می تواند با آن تعامل داشته باشد.

<p>Click and drag your mouse to look up:</p>
<embed type="video/quicktime" src="/web_design/paris_vegas.mov" width="100%">

ویژگی های embed

AttributeDescription
srcمحل پرونده خارجی را مشخص می کند. مقدار آن باید URI از منبع جاسازی شده باشد.
typeنوع محتوای جاسازی شده را مشخص می کند. در صورت مشخص بودن ، مقدار باید از نوع MIME باشد.
widthبرای نمایش خارجی ، عرض را در پیکسل ها مشخص می کند
برای مثال :[Non-negative integer] (برایه مثال , ۳۰۰
heightبرای نمایش خارجی ، ارتفاع را در پیکسل ها مشخص می کند
برایه مثال : [Non-negative integer] (برای مثال , ۱۵۰
مقادیر تگ embed

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست