اموزش تگ fieldset در HTML

کاربرد تگ fieldset | اموزش تگ fieldset | disabled در تگ feldset
ذهن انسان محدودیتی ندارد .

تگ fieldset نشانگر گروهی از عناصر فرم در یک صفحه HTML است. از تگ fieldset می توانید با استفاده از برچسب legend استفاده کنید تا فرم برای خواندن بیشتر و یا درک آن آسانتر شود.

syntax های تگ fieldset

تگ fieldset به صورت <fieldset> </fieldset> نوشته شده است و کنترل های فرم گروه بندی شده بین برچسب های شروع و پایان درج می شوند.

می توانید از ویژگی disabled  برای غیرفعال کردن کلیه کنترل های فرم کودک در عنصر fieldset استفاده کنید. همچنین می توانید از عنصر فرم برای ارتباط عنصر با تگ form در همان سند استفاده کنید.

یه چیزی شبیه به این :

<fieldset form="myForm" disabled>
اطلاعات فرم .....
</fieldset>

مثال ها

در اینجا ما دو گروه از عناصر فرم را ایجاد می کنیم – یکی برای جزئیات نام ، دیگری برای جنسیت.

<fieldset>
  <p>First Name:
    <input type="text" style="width:120px;"> Surname:
    <input type="text" style="width:120px;"></p>
  <p>
    Preferred Name: <input type="text" style="width:120px;">
  </p>
</fieldset>
<fieldset>
  <input type="radio" name="gender" value="male"> Male
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</fieldset>

اضافه کردن توضیح

برای نوشتن توضیح برای عناصر fieldset می توانید از عنصر legend استفاده کنید. این باعث می شود تا کاربران بتوانند درک کنند که هر عنصر fieldset چه چیزی را نشان می دهد.

<fieldset>
  <legend>Name Details</legend>
  <p>
    First Name: <input type="text" style="width:120px;">
    Surname: <input type="text" style="width:120px;"></p>
  <p>
    Preferred Name: <input type="text" style="width:120px;">
  </p>
</fieldset>
<fieldset>
  <legend>Gender</legend>
  <input type="radio" name="gender" value="male"> Male
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</fieldset>

ویژگی disabled

  با استفاده از ویژگی غیرفعال می توانید تمام عناصر موجود در یک عنصر fieldset را غیرفعال کنید.

این مانع از تعامل کاربران با کنترل فرم ها می شود. ویژگی غیرفعال یک ویژگی بولینی است (مقدار آن صحیح است یا نادرست). صرف حضور این خصیصه ، ارزش آن را به حقیقت می پیوندد. بنابراین ،

شما نیازی به افزودن مقدار ندارید (صرفاً نوشتن disabled تمام کاری است که برای غیرفعال کردن عنصر لازم است). در اینجا ، اولین عنصر fieldset (“جزئیات نام”) را غیرفعال می کنیم.

<fieldset disabled>
  <legend>Name Details</legend>
  <p>
    First Name: <input type="text" style="width:120px;">
    Surname: <input type="text" style="width:120px;"></p>
  <p>
    Preferred Name: <input type="text" style="width:120px;"></p>
</fieldset>
<fieldset>
  <legend>Gender</legend>
  <input type="radio" name="gender" value="male"> Male
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</fieldset>

اضافه کردن css و ظاهر به فرم

<!DOCTYPE html>
<title>Example</title>
<style>
  fieldset {
    background: #D0FADA;
    border: 1px dotted #0C972C;
  }

  legend {
    font-weight: bold;
    font-size: larger;
  }
</style>
<fieldset>
  <legend>Name Details</legend>
  <p>
    First Name: <input type="text" style="width:120px;">
    Surname: <input type="text" style="width:120px;"></p>
  <p>Preferred Name: <input type="text" style="width:120px;"></p>
</fieldset>
<fieldset>
  <legend>Gender</legend>
  <input type="radio" name="gender" value="male"> Male
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</fieldset>

ویژگی های تگ fieldset

AttributeDescription
disabledهمه فرزندان کنترل شکل عنصر fieldset را غیرفعال می کند. این یک ویژگی بولی است. اگر این ویژگی وجود داشته باشد ، مقدار آن باید یا رشته خالی یا مقداری باشد که مطابق مورد حساس ASCII برای نام متعارف صفت باشد ، بدون فضای سفید پیشرو یا دنباله (مثلاً)(.disabled or disabled="disabled").
مقدار :[رشته خالی ]disabled
formفرم مربوط به این عنصر <fieldset> را با آن مشخص می کند. مقدار باید شناسه یک عنصر فرم باشد.
nameنام را مشخص می کند <fieldset>.
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست