اموزش تگ figcaption در HTML

کاربرد تگ figcaption | اشنایی با تگ figcaption | معرفی و کاربرد تگ figcaption | آموزش تگ figcaption | نحوه نوشتن تگ figcaption
ذهن انسان محدودیتی ندارد.

از تگ figcaption برای شرح دادن موضوع هنگام استفاده از برچسب figure استفاده می شود.

(تگ figure برای حاشیه نویسی تصاویر ، نمودارها ، عکسها ، لیست کد ها و غیره است).

نحو نوشتن تگ

عنصر figcaption به صورت <figcaption> </figcaption> با عنوان درج شده بین برچسب های شروع و انتهای نوشته شده است. برچسب یا به عنوان اولین یا آخرین فرزند از برچسب figure پدر و مادر خود استفاده می شود.

<figure>
  <figcaption>
    Caption here...
    <figcaption>
      Caption here...
    </figcaption>

    Figure content here...
    <figure>

یا این مثال:

<figure>	
	Figure content here...

	<figcaption>
		Caption here...
	</figcaption>
<figure>

مثال ها

مثال ساده از عنصر figcaption

در اینجا ، تگ به عنوان اولین فرزند عنصر figure قرار می گیرد.

<p><a href="#1">Figure 1</a> provides the JavaScript code for creating an alert box:</p>
<figure id="1">
  <figcaption>Figure 1. JavaScript Alert Box.</figcaption>
  <pre><code>alert('Hello!');</code></pre>
</figure>

به عنوان آخرین فرزند تگ figure همچنین می توانید را در انتهای عنصر figure قرار دهید (یعنی به این ترتیب که آخرین فرزند عنصر figure) باشد. در اینجا ، عنصر را در زیر تصویر قرار می دهیم که محتوای اصلی عنصر figure است.

<figure>
<img src="/pix/examples/australia-nz-map.gif" alt="Map of Australia and New Zealand.">
<figcaption>Australia & NZ</figcaption>
</figure>

اشعار نیز می توانند با تگ figure مشخص شوند. توجه کنید که عنصر cite درون تگ است.

<figure>
<p>Shall I compare thee to a summer's day?<br>
Thou art more lovely and more temperate:<br>
Rough winds do shake the darling buds of May,<br>
And summer's lease hath all too short a date.</p>
<figcaption><cite>William Shakespeare</cite></figcaption>
</figure>

ویژگی های تگ figcaption

تگ figcaption هیچ ویژگی ای نمیپذرد

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست