اموزش تگ h2,h3,h4,h5,h6,h1 در HTML

تگ h1 تا h6 عنوان را در 6 مقطع مشخث میکند. HTML شامل 6 سطح عنوان است که براساس اهمیت رتبه بندی می شوند. اینها <h1> ، <h2> ، <h3> ، <h4> ، <h5> و <h6> هستند. رتبه در عنوان عنوان آورده شده است. h1 بالاترین رتبه ، و h6 پایین ترین رتبه را دارد. دو عنوان به همین نام دارای رتبه یکسانی هستند. مرورگرها به طور معمول عناوین مختلف را در اندازه های مختلف ارائه می دهند - با h1 بزرگترین و h6 کوچکترین.

تگ h1 تا h6 عنوان را در ۶ مقطع مشخث میکند. HTML شامل ۶ سطح عنوان است که براساس اهمیت رتبه بندی می شوند. اینها <h1> ، <h2> ، <h3> ، <h4> ، <h5> و <h6> هستند. رتبه در عنوان عنوان آورده شده است. h1 بالاترین رتبه ، و h6 پایین ترین رتبه را دارد. دو عنوان به همین نام دارای رتبه یکسانی هستند. مرورگرها به طور معمول عناوین مختلف را در اندازه های مختلف ارائه می دهند – با h1 بزرگترین و h6 کوچکترین.

نحوه نوشتن تگ h

<h1>مثال..</h1>
<h2>مثال..</h2>
<h3>مثال..</h3>
<h4>مثال..</h4>
<h5>مثال..</h5>
<h6>مثال..</h6>

مثال ها

مثال ساده از تگ

<h1>Heading 1</h1>
<p>Paragraph text....</p>

در مقایسه با عناوین دیگر در اینجا شکل شش سطح عنوان عنوان شده است.

<h1>Heading 1</h1>
<p>Paragraph text....</p>
<h2>Heading 2</h2>
<p>Paragraph text....</p>
<h3>Heading 3</h3>
<p>Paragraph text....</p>
<h4>Heading 4</h4>
<p>Paragraph text....</p>
<h5>Heading 5</h5>
<p>Paragraph text....</p>
<h6>Heading 6</h6>
<p>Paragraph text....</p>

ویژگیهای تگ

تگ h هیچ ویژگی منحصر به فردی ندارد.

مارا در شبکه های اجتمایی دنبال کنید.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست