اموزش تگ hr در HTML

تگ hgroup از چه چیز هایی تشکیل شده است | کاربرد تگ header چیست؟ | اجرای اصلی تگ head چیست؟ |
ذهن انسان محدودیتی ندارد

تگ hr نشان دهنده شکست موضوعی سطح پاراگراف در یک سند HTML است.

تگ hr می تواند در تغییر صحنه در داستان یا انتقال به موضوع دیگر در بخشی از یک کتاب مرجع استفاده شود.

طریقه نوشتن hr

تگ hr با عنوان <hr> (بدون برچسب پایان) با موضوع جدید به دنبال عنصر <hr> (و موضوع قدیمی قبل از آن) نوشته می شود. مثل این:

<p>Topic 1...</p>
<hr>
<p>Topic 2...</p>

مثال ها

تغییر موضوع


این مثال نشان می دهد که چگونه می توانید از برچسب hr برای نشان دادن تغییر موضوع در یک بخش استفاده کنید.

توجه داشته باشید که مشخصات HTML5 بیان می کند دیگر نیازی به عنصر <hr> بین خود بخش ها نیست ، زیرا عناصر section و عناصر h1 خود دلالت بر تغییرات موضوعی دارند.

<section>
  <h1>Web Technologies for Creating Websites</h1>
  <p>There are many technologies that go into creating websites. Here are three of the main ones.</p>
  <hr>
  <p>HTML (HyperText Markup Language) is the main mark up language of the web. If you're interested in learning how to
    create a website, start with HTML.</p>
  <hr>
  <p>CSS (Cascading Style Sheets) are used to apply styles to the HTML pages you create. CSS allows you to create your
    HTML page without worrying about its aesthetics, because the CSS is created separately to the HTML page (and can
    be created later if required).</p>
</section>
<hr>
<p>JavaScript is a scripting language that allows you to extend the functionality of your HTML pages. HTML does have its
  limitations, and this is where JavaScript can really shine.</p>
</section>

تغییر صحنه

در اینجا ، از hr برای نشان دادن تغییر صحنه در یک داستان استفاده می شود.

<p>Rupert couldn't help but be jealous of his friends. After all, they were all relaxing on a beach somewhere in the
  Bahamas, and here he was slaving away, working for a boss he disliked (and who disliked Rupert even more). </p>
<p>"There's <em>got</em> to be a better way" thought Rupert.</p>
<hr>
<p>Meanwhile, somewhere in the Bahamas, Rupert's friends were being held up at gunpoint. Oh what they would do to be in
  Rupert's shoes right now!</p>

ویژگی های تگ

این تگ هیچ گونه ویژگی منحصر به فردی ندارد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست