آموزش تگ HTML در HTML

تگ hgroup از چه چیز هایی تشکیل شده است | کاربرد تگ header چیست؟ | اجرای اصلی تگ head چیست؟ |
ذهن انسان محدودتی ندار

تگ html ریشه یک سند HTML را نشان می دهد. این ظرف است که شامل تمام عناصر HTML دیگر است. توجه داشته باشید که برچسب html حاوی doctype نیست ، زیرا از نظر فنی ، doctype یک عنصر HTML نیست. نحو برچسب html با تمام عناصر HTML که بین برچسب های شروع و انتها محصور شده اند به صورت <html> </html> نوشته می شود. عنصر html اولین عنصر HTML در یک سند HTML است (با این وجود ، باید قبل از آن doctype باشد). اولین برچسب درون برچسب html باید یک برچسب head و به دنبال آن یک برچسب body باشد.

مثل این:

<!doctype html>
<html>
	<head>
		<title>Title here...</title>
	</head>
	<body>
		Body here...
	</body>
</html>

ویژگی ها

Manifest : آدرس حافظه پنهان برنامه سند را مشخص می کند. مقدار باید یک URL معتبر باشد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست