انواع داده ها در پایتون | قسمت ۷

انواع داده های داخلی

در برنامه نویسی ، نوع داده مفهوم مهمی است.

متغیرها می توانند داده های مختلفی را ذخیره کنند و انواع مختلفی نیز می توانند کارهای مختلفی انجام دهند.

Python انواع داده های زیر را دارد که بصورت پیش فرض در این دسته ها ساخته شده است:

نوع متن:

strText Type
int, float, complexNumeric Types
list, tuple, rangeSequence Types
dictMapping Type
set, frozensetSet Types
boolBoolean Type
bytes, bytearray, memoryviewBinary Types


دریافت نوع دادهبا استفاده از type()می توانید نوع داده های هر شی را بدست آورید:

Translate from: English۴۷/۵۰۰۰مثال

نوع داده متغیر x را چاپ کنید:

x = 5
print(type(x))

تنظیم نوع دادهدر پایتون ، وقتی مقدار را به متغیر اختصاص می دهید ، نوع داده تنظیم می شود:

Data TypeExample
strx = “Hello World”
intx = 20
floatx = 20.5
complexx = 1j
listx = [“apple”, “banana”, “cherry”]
tuplex = (“apple”, “banana”, “cherry”)
rangex = range(6)
dictx = {“name” : “John”, “age” : 36}
setx = {“apple”, “banana”, “cherry”}
frozensetx = frozenset({“apple”, “banana”, “cherry”})
boolx = True
bytesx = b”Hello”
bytearrayx = bytearray(5)
memoryviewx = memoryview(bytes(5))

نوع داده خاص را تنظیم کنید

اگر می خواهید نوع داده را مشخص کنید ، می توانید از توابع سازنده زیر استفاده کنید:

Data TypeExample
strx = str(“Hello World”)
intx = int(20)
floatx = float(20.5)
complexx = complex(1j)
listx = list((“apple”, “banana”, “cherry”))
tuplex = tuple((“apple”, “banana”, “cherry”))
rangex = range(6)
dictx = dict(name=”John”, age=36)
setx = set((“apple”, “banana”, “cherry”))
frozensetx = frozenset((“apple”, “banana”, “cherry”))
boolx = bool(5)
bytesx = bytes(5)
bytearrayx = bytearray(5)
memoryviewx = memoryview(bytes(5))
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست