اپراتورهای پایتون | قسمت ۱۳از اپراتور ها برای انجام عملیات بر روی متغیرها و مقادیر استفاده می شود.

پایتون عملگر ها را در گروه های زیر تقسیم می کند:

  1. عملگرهای محاسباتی (arithmetic operators)
  2. عملگرهای مقایسه ای (comparison operators)
  3. عملگرهای انتساب (assignment operator)
  4. عملگرهای منطقی (logical operator)
  5. عملگرهای بیتی (bitwise operators)
  6. Membership operators
  7. Identity operators

عملگرهای محاسباتی (arithmetic operators)


عملگرهای محاسباتی با مقادیر عددی برای انجام عملیات ریاضی رایج استفاده می شوند:

مثالنامعملگر
x + yAddition+
x – ySubtraction
x * yMultiplication*
x / yDivision/
x % yModulus%
x ** yExponentiation**
x // yFloor division//

عملگرهای مقایسه ای (comparison operators)

برای مقایسه دو مقدار از عملگرهای مقایسه استفاده می شود:

مثالنامعملگر
x == yEqual==
x != yNot equal!=
x > yGreater than>
x < yLess than<
x >= yGreater than or equal to>=

عملگرهای انتساب (assignment operator)
عملگرهای اختصاصی برای اختصاص مقادیر به متغیرها استفاده می شوند:

مانندمثالعملگر
x = 5x = 5=
x = x + 3x += 3+=
x = x – 3x -= 3-=
x = x * 3x *= 3*=
x = x / 3x /= 3/=
x = x % 3x %= 3%=
x = x // 3x //= 3//=
x = x ** 3x **= 3**=
x = x & 3x &= 3&=
x = x | 3x |= 3|=
x = x ^ 3x ^= 3^=
x = x >> 3x >>= 3>>=
x = x << 3x <<= 3<<=

عملگرهای منطقی (logical operator)

عملگرهای منطقی برای ترکیب جملات شرطی استفاده می شوند:

مثالاپراتورشرح
x < 5 and  x < 10and اگر هر دو گزاره صحیح باشد ، برمی گردد
x < 5 or x < 4orاگر یکی از عبارات صحیح باشد ، True است
not(x < 5 and x < 10)notنتیجه را معکوس کنید ، اگر نتیجه صحیح باشد False را برمی گرداند

عملگر های هویتی پایتون (Identity operators)


عملگرهای هویت برای مقایسه اشیاء استفاده می شوند ، نه در صورت برابر بودن ، بلکه اگر در واقع همان شیء هستند ، با همان مکان حافظه:

شرحمثالعملگر
اگر هر دو متغیر یکسان باشند ، درست برمی گردد.x is yis 
اگر هر دو متغیر یکسان نیستند ، درست است.x is not yis not

اپراتور های عضویتی پایتون (Membership operators)

از اپراتورهای عضویت برای آزمایش اینکه دنباله ای در یک شی ارائه شده استفاده می شود:

مثالشرحعملگر
x in yاگر دنباله ای با مقدار مشخص شده در شی وجود داشته باشد ، درست برگردانده می شود.in 
x not in yاگر دنباله ای با مقدار مشخص شده در شی موجود نباشد ، درستبرگردانده می شود.not in

عملگرهای بیتی (bitwise operators)

از اپراتورهای Bitwise برای مقایسه اعداد (باینری) استفاده می شود:

شرحعملگرنام
اگر هر دو بیت ۱ باشد ، هر بیت را به ۱ تنظیم می کندAND
اگر هر دو بیت ۱ باشد ، هر بیت را به ۱ تنظیم می کند|OR
هر بیت را به ۱ تنظیم می کند اگر تنها یکی از دو بیت ۱ باشد ^XOR
تمام بیت ها را برعکس میکندNOT
با فشار دادن صفرها از سمت راست به سمت چپ تغییر مکان داده و اجازه دهید که کمترین قطعه سمت چپ سقوط کند<<Zero fill left shift
با فشار دادن کپی از سمت چپ در سمت چپ ، سمت راست را تغییر دهید و بگذارید بالاترین بیت ها سقوط کنند>>Signed right shift

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست