تبدیل نوع داده ای در پایتون | قسمت ۹

تبدیل نوع داده ای در پایتون چه معنایی دارد ؟

برخی مواقع در برنامه‌های خود ، نیاز داریم تا یک نوع داده‌ای را به نوعی دیگر تبدیل کنیم . مثلاً تبدیل یک عدد اینتجر به یک رشته . این کار را تایپ کستینگ Type Casting یا تبدیل نوع داده‌ای می نامند.

int () – یک عدد صحیح از یک عدد صحیح عدد صحیح ، یک کلمه شناور شناور (با دور کردن به تعداد کل قبلی) یا یک کلمه رشته ای ایجاد می کند (با ارائه این رشته تعداد کل را نشان می دهد)

float () – یک عدد شناور را از یک عدد صحیح عادی ، یک float literal یا یک کلمه رشته ایجاد می کند (به شرط اینکه رشته نشان دهنده یک float یا یک عدد صحیح باشد)

str () – رشته ای را از طیف گسترده ای از انواع داده ها ، از جمله رشته ها ، الفبای عدد صحیح و لیترهای شناور ایجاد می کند.

مثال:

Integers:

x = int(1)   # x will be 1
y = int(2.8) # y will be 2
z = int("3") # z will be 3

مثال

Floats:

x = float(1)     # x will be 1.0
y = float(2.8)   # y will be 2.8
z = float("3")   # z will be 3.0
w = float("4.2") # w will be 4.2

مثال:

Strings:

x = str("s1") # x will be 's1'
y = str(2)    # y will be '2'
z = str(3.0)  # z will be '3.0'
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست