تگ address در HTML

 معرفی تگ address با استفاده از تگ address ما میتوانیم یک ادرس را بنویسیم که در موتور هایه جستجو گر گوگل (seo) به عنوان یک ادرس شناخته میشود، و همچنین آدرس یک سند رادر HTML را نشان می دهد. این آدرس معمولاً مربوط به تألیف سند HTML فعلی یا بخشی از این سند است.
ذهن انسان محدودیت نداره .

آموزش تگ address

با استفاده از تگ address ما میتوانیم یک ادرس را بنویسیم که در موتور هایه جستجو گر گوگل (seo) به عنوان یک ادرس شناخته میشود، و همچنین آدرس یک سند رادر HTML را نشان می دهد. این آدرس معمولاً مربوط به تألیف سند HTML فعلی یا بخشی از این سند است.

اگر نزدیکترین اجداد <address> تگ <body> باشد.

در کل برای سند صدق می کند. اگر نزدیکترین اجداد<article> آن عنصر باشد ، در این قسمت صدق می کند.برچسب < address >نمی تواند آدرس دلخواه (به عنوان مثال آدرس پستی) را نشان دهد مگر اینکه آن آدرس ها اطلاعات تماس برای سند / بخش باشند. آدرس های پستی در غیر این صورت باید در برچسب های قرار گیرند.

توجه : تگ address نباید شامل عناصر زیر باشد:<article><aside><nav><section><header><footer><hgroup><h1><h6> و یا حتی address هایه دیگری .

Syntax هایه تک address .

تگ <address> به این شکل نوشته میشود <address></address> و اطلاعات آدرس درج شده بین برچسب های شروع و پایان نوشته میشود .

یه چیزی شبیه به این :

<address>
برایه اطلاعات بیشتر به من : ایمیل بزنید 
<a href="arma.maleki@yahoo.com">ارما </a>
</address>

نوشتن ادرس پستی با استفاده از تگ address .

آدرسهای پستی مانند این فقط در صورتی قابل استفاده است که بخواییم از یک ادرس واقعی را بنویسیم نه یک ادرس اینترنتی .

<address>
تهران 
<br>
میدان ولیعصر 
<br>
و ادامه ادرس 
</address>

Attributes

Attributes را می توان به عنصر HTML اضافه کرد تا اطلاعات بیشتری درباره نحوه ظاهر یا رفتار آن عنصر ارائه دهد.تگ address هیچ یک از صفات دیگه را نمیپزیرد .

Attributes زیر در بین عناصر HTML استاندارد است. بنابراین ، شما می توانید از این ویژگی ها با تک address و همچنین با همه برچسب های HTML دیگر استفاده کنید.

 • accesskey
 • autocapitalize
 • class
 • contenteditable
 • data-*
 • dir
 • draggable
 • hidden
 • id
 • inputmode
 • is
 • itemid
 • itemprop
 • itemref
 • itemscope
 • itemtype
 • lang
 • part
 • slot
 • spellcheck
 • style
 • tabindex
 • title
 • translate

اکثر Attributes محتوای کنترل کننده رویداد می توانند در تمام عناصر HTML مورد استفاده قرار گیرند ، اما برخی از دارندگان event در مورد زمان استفاده از آنها و در مورد کدام tag برای آن قوانین خاصی دارند.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست