تگ bace در HTML

تگ base درHTML چیست ؟
دهن انسان محدودیت نداره

تگ base درHTML چیست ؟

تگ base برای ایجاد عنصر ‘base’ استفاده می شود. این امر به نویسندگان وب امکان می دهد تا URL را به منظور حل URL های نسبی ایجاد کنند. به عنوان مثال ، می توانید URL پایه را یکبار در بالای صفحه خود تنظیم کنید ، سپس تمام پیوندهای نسبی در صفحه از آن URL استفاده می کنند که گویی صفحه فعلی است.

Syntax

تگ base به صورت <base href = "" target = ""> (بدون برچسب پایان) نوشته شده است. <base> باید دارای یک ویژگی href ، یک ویژگی هدف یا هر دو باشد.

<base href="http://www.html.am/" target="_blank">

تگ base باید بین برچسبهای <head> سند وارد شود و بیش از یک عنصر <base> در هر سند وجود ندارد.

مثل این مورد :

<!doctype html>
<html>
	<head>
		<title>Example of 'base' Tag</title>
		<base href="http://www.html.am/" target="_blank">
	</head>
	<body>
		<p>See <a href="html-codes/">HTML codes</a>.</p>
	</body>
</html>

مثال :

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Example of 'base' Tag</title>
  <base href="http://www.html.am/" target="_blank" />
 </head>
 <body>
  <p>
   Check out this
   <a href="html-editors/online-html-editor.cfm">online editor</a>.
  </p>
 </body>
</html>

پیوند فوق بدون در نظر گرفتن URL صفحه فعلی به http://www.html.am/html-editor/online-html-editor.cfm تبدیل می شود. دلیل این امر این است که URL پایه (http://www.html.am/) به URL (نسبی) نشان داده شده در لینک (html-editors / online-html-editor.cfm) اضافه می شود.

Attributes هایه

ویژگی ها را می توان به عنصر HTML اضافه کرد تا اطلاعات بیشتری درباره نحوه ظاهر یا رفتار آن عنصر ارائه دهد.

عنصر صفات زیر را می پذیرد.

AttributeDescription
hrefURI / URL را برای استفاده مشخص می کند.
targetپنجره را مشخص میکند .
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست