دستور نحو در پایتون | قسمت ۴

اجرای دستور نحو در پایتون ( سینتکس)


همانطور که در صفحه قبلی آموخته ایم ، نحو پایتون را می توان با نوشتن مستقیم در خط فرمان اجرا کرد:

("!print("Hello, World>>>
 !Hello, World

یا با ایجاد یک فایل پایتون روی سرور ، با استفاده از پسوند پرونده .py ، و اجرای آن در خط فرمان:

C:\Users\Your Name>python myfile.py

دندانه گذاری در پایتون


تورفتگی به فضاهایی در ابتدای خط کد اشاره دارد.

در جایی که در سایر زبانهای برنامه نویسی ، تورم در کد فقط برای خوانایی باشد ، تورفتگی در پایتون بسیار مهم است.

پایتون از دندانه گذاری ( ایجاد فضا های خالی ) برای نشان دادن بلوک کد استفاده می کند.

مثال:

:if 5 > 2
   ("!print("Five is greater than two

اگر جست و خیز تورفتگی را انجام دهید ، پایتون خطایی به شما می دهد:

مثال

:Syntax Error

:if 5 > 2
 (" !print("Five is greater than two

تعداد فضاها به عنوان یک برنامه نویس به شما بستگی دارد ، اما حداقل باید یکی باشد.

مثال

:if 5 > 2
 ("!print("Five is greater than two 
:if 5 > 2
       ("!print("Five is greater than two

شما باید از همان تعداد فضای موجود در همان بلوک کد استفاده کنید ، در غیر این صورت پایتون خطایی به شما می دهد:

مثال
خطای Syntax:

:if 5 > 2
  ("!print("Five is greater than two
      ("!print("Five is greater than two

متغیرهای پایتون


در پایتون ، وقتی مقدار را به آن اختصاص می دهید ، متغیرها ایجاد می شوند:

متغیرها در پایتون:

x = 5
"!y = "Hello, World

پایتون هیچ فرمانی برای اعلام متغیر ندارد.

در مورد متغیرها در فصل متغیرهای پایتون اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.

کامنت ها ( درج توضیح )


پایتون به منظور مستندات درون کد ، توانایی اظهار نظر را دارد.

نظرات با یک # شروع می شوند ، و پایتون بقیه خط را به عنوان نظر ارائه می دهد:

کامنت ها در پایتون:

.This is a comment#
("print("Hello, World!

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست