ساختار XML | بخش چهارم

در این بخش ساختار XML را مورد بررسی قرار میدهیم. به این صورت بیان میکنیم که اسناد XML ساختار درختی را تشکیل می دهد و از “ریشه” شروع می شود و شاخه های آن به “برگ” می رسد.

ساختار XML

تصویر بالا نشان دهنده کتابهای موجود در این XML است.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bookstore>
 <book category="cooking">
  <title lang="en">Everyday Italian</title>
  <author>Giada De Laurentiis</author>
  <year>2005</year>
  <price>30.00</price>
 </book>
 <book category="children">
  <title lang="en">Harry Potter</title>
  <author>J K. Rowling</author>
  <year>2005</year>
  <price>29.99</price>
 </book>
 <book category="web">
  <title lang="en">Learning XML</title>
  <author>Erik T. Ray</author>
  <year>2003</year>
  <price>39.95</price>
 </book>
</bookstore>

اجزای تشکیل دهنده XML

XML به عنوان یک درخت از اجزای مختلفی تشکیل میشود. همچنین در یک درخت میتوان اجزای بسیار و متفاوتی را بیابیم که به نسبت جایگاه میتوانند عملکرد و استفاده های مختلفی داشته باشند که هر کدام از این اجزا وظایف مشخص و متفاوتی نسبت به هم بر عهده دارند.
یک درخت ازریشه و شاخه و ساقه و … تشکیل میشود که هر کدام از قسمتها به بخش ها و قسمت های کوچک ترتقسیم میشوند که به همان نسبت اهمیت وظایف بخش ها و استفاده از ان قسمت ها بسیار متفاوت و حائز اهمیت هستند.
همه اجزا و عناصر می توانند اجزای فرعی داشته باشند. به بافت وساختمان این عنصر دقت کنید.

<root>
 <child>
  <subchild>.....</subchild>
 </child>
</root>

اصطلاحات والدین ، ​​فرزند و خواهر و برادر برای توصیف روابط بین عناصر استفاده می شود.والدین فرزندان دارند. کودکان والدین دارند. خواهر و برادر بچه هایی در همان سطح (برادران و خواهران) هستند.همه عناصر می توانند محتوای متن و ویژگی هایی داشته باشند.

نحوه توصیف XML

XML از نحوی بسیار توصیف شده استفاده می کند. در این توصیف میتوان این مساله را دریابیم که هرچند عناصر فرعی هم موجودیت دارند و از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

یک مقدمه نسخه XML و رمزگذاری کاراکتر را تعریف می کند:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

خط بعدی عنصر ریشه سند است:

<bookstore>

خط بعدی یک عنصر را شروع می کند:

<book category="cooking">

XML عناصر دارای ۴ عنصر فرعی است: ، <author> ، <year> ، <price>.</p>

<title lang="en">Everyday Italian</title>
<author>Giada De Laurentiis</author>
<year>2005</year>
<price>30.00</price>

خط بعدی عنصر کتاب را به پایان می رساند:

</book>

از این مثال می توانید فرض کنید که سند XML حاوی اطلاعاتی در مورد کتاب ها در یک کتابفروشی است.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست