شماره ها در پایتون | قسمت ۸

شماره ها در پایتون شامل چه مواردی است ؟

سه نوع شکل عددی در پایتون وجود دارد:

int

float

complex

متغیرهای عددی وقتی مقدار را به آنها اختصاص می دهید ایجاد می شوند:

مثال:

x = 1    # int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex

برای تأیید نوع هر شیء در پایتون ، از تابع نوع () استفاده کنید:

((print(type(x
((print(type(y
((print(type(z

Int


Int یا عدد صحیح ، عدد کاملی است ، مثبت یا منفی ، بدون اعشار ، با طول نامحدود.

مثال:

علاقه ها:

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

((print(type(x
((print(type(y
((print(type(z

 عدد ممیز شناور پایتون


عدد ممیز شناور یک عدد ، مثبت یا منفی است که حاوی یک یا چند اعشار است.

مثال :

:Floats

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

((print(type(x
((print(type(y
((print(type(z

Float همچنین می تواند اعداد علمی با “e” باشد که قدرت ۱۰ را نشان می دهد.

مثال:

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

((print(type(x
((print(type(y
((print(type(z

اعداد مختلط در پایتون چیست ؟

اعداد مختلط با عنوان “j” نشانگر «واحد موهومی» است.
مثال:

اعداد مختلط :

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z)) 

تبدیل نوع در پایتون چیست ؟

با یک روش میتوانید داده از نوع «صحیح» (integer) را به «ممیز شناور» (float) واعداد مختلط (complex) تبدیل کنید.

مثال

تبدیل از یک نوع به نوع دیگر:

x = 1    # int
y = 2.8  # float
z = 1j   # complex

:convert from int to float#
a = float(x)

:convert from float to int#
b = int(y)

convert from int to complex#
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c)) 

توجه: شما نمی توانید اعداد مختلط را به یک نوع شماره دیگر تبدیل کنید.

شماره تصادفیپایتون برای ایجاد یک عدد تصادفی یک تابع () تصادفی ندارد ، اما پایتون یک ماژول داخلی به نام تصادفی دارد که می تواند برای ساختن اعداد تصادفی استفاده شود:
مثال

ماژول تصادفی را وارد کنید و یک عدد تصادفی را بین ۱ و ۹ نمایش دهید:

import random

print(random.randrange(1, 10)) 

در مرجع ماژول تصادفی ما در مورد ماژول تصادفی اطلاعات بیشتری کسب خواهید کرد.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست