معرفی تگ del در HTML

ذهن انسان محدودیت ندارد

کاربرد تگ del

تگ del بیانگر متن حذف شده در یک سند HTML است.

علامت گذاری به عنوان متن حذف شده است که اغلب برای تعیین تفاوت بین چندین نسخه از همان سند استفاده می شود. مرورگرها معمولاً با متن حذف شده خط می زنند.

Syntax در تگ del

تگ del به عنوان <del> </del> با متن حذف شده درج شده بین برچسب های شروع و پایان نوشته شده است.

مثل این:
<del>Deleted text...</del>

مثال ها

مثال اصلی استفاده – لیست “برای انجام”

معرفی تگ del, از برچسب <del> می تواند در لیست “to do” برای نشانه گذاری مواردی که انجام شده استفاده شود.

مثل این:
<ol>
<li><del>Book flights</del></li>
<li><del>Book accommodation</del></li>
<li><del>Go to airport</del></li>
<li>Fly away!</li>
</ol>

ویژگی زما و تاریخ Date & Time در تگ del

ویژگی datetime به شما امکان می دهد یک تاریخ و (اختیاری) یک بار اضافه کنید. این ویژگی عمدتا برای استفاده های شخصی در نظر گرفته شده است (به عنوان مثال توسط اسکریپت های سمت سرور برای جمع آوری آمار مربوط به ویرایش های یک سایت) ، اما به طور بالقوه می تواند برای کاربران نمایش داده شود.

در اینجا می توانیم اطلاعات تاریخ و زمان را به مواردی که از لیست “برای انجام” عبور کرده اند اضافه کنیم.

<ol>
<li><del datetime="2014-08-11T10:25-05:00">Book flights</del></li>
<li><del datetime="2014-08-11T11:25-05:00">Book accommodation</del></li>
<li><del datetime="2014-08-12T06:10-05:00">Go to airport</del></li>
<li>Fly away!</li>
</ol>

استناد در تگ del

می توانید با استفاده از ویژگی cite یک استناد اضافه کنید. مقدار این ویژگی باید URL سندی باشد که تغییرات را توضیح می دهد. این ویژگی برای خوانندگان سند در نظر گرفته نشده است. در عوض ، این برای استفاده شخصی در نظر گرفته شده است (به عنوان مثال توسط اسکریپت های سمت سرور که می توانند آمار مربوط به ویرایش های سایت را جمع آوری کنند).

<p><del datetime="2012-12-22T00:01-05:00" cite="/2012_correction.html">On 21 December 2012 the whole world is going to end!</del>.</p>

درج متن جدید

متن حذف شده معمولاً همراه با متن درج شده است. این اغلب هنگامی اتفاق می افتد که باید اطلاعات قدیمی به حذف رسیده و اطلاعات جدیدی اضافه شود. برای درج متن جدید ، از برچسب  <ins> استفاده کنید. 
<p>On 21 December 2012 the whole world is going to <del datetime="2012-12-22T00:01-05:00" cite="/2012_correction.html">end!</del> <ins datetime="2012-12-22T00:01-05:00" cite="/2012_correction.html">carry on as usual</ins>.</p>

حذف سطرهای جدول یا ستون با استفاده از تگ del

معرفی تگ del, برای حذف یک سطر یا ستون جدول ، باید برچسب <del> را در محتوای آن سطرها یا ستون ها اعمال کنید. شما به راحتی نمی توانید یک برچسب <tr> یا <td> را در برچسب های <del> محصور کنید.

Delete Table Row

<table border = "1">
<tr>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
</tr>
<tr>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
</tr>
<tr>
<td><del>Cell</del></td>
<td><del>Cell</del></td>
<td><del>Cell</del></td>
</tr>
</table>
<table border = "1">
<tr>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td><del>Cell</del></td>
</tr>
<tr>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td><del>Cell</del></td>
</tr>
<tr>
<td>Cell</td>
<td>Cell</td>
<td><del>Cell</del></td>
</tr>
</table>

ویژگی های

ویژگی ها را می توان به عنصر HTML اضافه کرد تا اطلاعات بیشتری درباره نحوه ظاهر یا رفتار آن عنصر ارائه دهد.

تگ <del> صفات زیر را می پذیرد.

AttributeDescription
citeمنبعی را نشان می دهد که باید دلیل تغییر را نشان دهد.
datetimeتاریخ و زمان تغییر

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست