مقدمه Introduction جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت (JavaScript) زبان برنامه نویسی HTML و وب است. 

یکی از بسیار روشهای جاوا اسکریپت HTML است.getElementById()

در مثال زیر از این متد برای پیدا کردن عنصر HTML (با شناسه id = “demo”) استفاده کرده و محتوای آن را با استفاده از متد innerHTML به Hello Java تغییر می دهیم.

document.getElementById ("نسخه ی نمایشی"). innerHTML = "سلام جاوا اسکریپت"؛

جاوا اسکریپت تکراردوبرابر و مجرد را می پذیرد.

می تواندجاوا اسکریپت مقدار HTML را تغییر دهد.

در این مثال جاوا اسکریپت مقدار src (منبع) ویژگی یک برچسب <img> را تغییر می دهد.

روشن کردن چراغ را خاموش کنید

 

جاوا اسکریپت می تواند استیل (CSS) عنصر HTML را تغییر دهد.


تغییر استیل عنصر در اصل نوعی تغییر خصیصه تگ های HTML است. 

document.getElementById ("نسخه ی نمایشی"). style.fontSize = "35px"؛

جاوا اسکریپت می تواند عناصر HTML را مخفی کند.


مخفی کردن عناصر HTML را می توان با تغییر سبک نمایش انجام داد.

document.getElementById ("نسخه ی نمایشی"). style.display = "هیچ"؛

JavaScript می تواند عناصر HTML را نشان دهد.


نمایش عناصر HTML مخفی نیز می تواند با تغییر سبک نمایش انجام شود.

document.getElementById ("نسخه ی نمایشی"). style.display = "بلوک"؛

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست