پیام هشدا در بوت استرپ | Bootstrap 4 Alerts

راهی آسان برای ایجاد پیام هشدا در بوت استرپ از پیش تعریف شده فراهم می کند:

Success! این کادر هشدار نشان دهنده یک اقدام موفق یا مثبت است.
Info! این کادر هشدار نشان دهنده یک تغییر یا اقدام آموزنده بی طرف است.
Warning! این کادر هشدار ، هشداری را نشان می دهد که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد.
Danger! این کادر هشدار نشان دهنده یک اقدام خطرناک یا بالقوه منفی است.
Primary! این کادر هشدار نشان دهنده یک اقدام مهم است.
Secondary! این جعبه هشدار نشان دهنده یک اقدام کم اهمیت است.
Dark! جعبه هشدار خاکستری تیره.

<div class="alert alert-success">
  <strong>Success!</strong> You should <a href="#" class="alert-link">read this message</a>.
</div>

برایه بسته شدن رویه علامت x کلیک کنید .

برای بستن پیام هشدار ، یک کلاس .alert-dismissible از محل رد به هشدار اضافه کنید. سپس class="close"  و data-dismiss=”alert” را به پیوند یا یک عنصر دکمه اضافه کنید (هنگامی که روی این جعبه هشدار کلیک می کنید ناپدید می شود).

<div class="alert alert-success alert-dismissible">
  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">×</button>
  <strong>Success!</strong> Indicates a successful or positive action.
</div>

پیام هشدا در بوت استرپ

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست