کارکرداپراتورها Operatorsدرجاوا اسکریپ

در اپراتورهامقادیر را به متغیرها اختصاص دهید و آنها را به هم اضافه کنید.

var x = 5؛ // مقدار ۵ را به x اختصاص دهید
var y = 2؛ // مقدار ۲ را به y اختصاص دهید
var z = x + y؛ // مقدار ۷ را به z (x + y) اختصاص دهید

اپراتور  تخصیص ،مقدار(=) را به متغیر اختصاص می دهد.

var x = 10؛

اپراتورجمع (+) اعداد را اضافه می کند:

var x = 5؛
var y = 2؛
var z = x + y؛

عملگر ضرب (*) تعداد را ضرب می کند.

var x = 5؛
var y = 2؛
var z = x * y؛

اپراتور های محاسباتی (Arithmetic operator) درجاوا اسکریپ


اپراتورهای  محاسباتی (Arithmetic operators) برای انجام عملیات های ریاضی بر روی اعداد استفاده می شوند.

علامتنام علامت و کارکردمثال
+مثبت – جمع بستنvar x = 100 + 50;
منفی – تفریق کردنvar x = 100 - 50;
*ستاره – ضرب کردنvar x = (100 + 50) * a;
**دو ستاره – به توان رساندن(۱)var z = x ** 2;(۲)
/اسلش – تقسیم کردنvar z = x / y;
%درصد – باقیمانده تقسیم(۳)var z = x % y;
++دو مثبت – اضافه کردن یک واحدx++;
دو منفی – کم کردن یک واحدx--;

اپراتورهای تخصیص در جاوا اسکریپت Assignment


اپراتورهای تخصیص (Assignment Operators) برای اختصاص مقدار به متغیرهای جاوا اسکریپت استفاده می شوند. این اپراتورها عبارتند از:

اپراتورمثال نتیجه
=x = yx = y
+=x += yx = x + y
-=x -= yx = x – y
*=x *= yx = x * y
/=x /= yx = x / y
%=x %= yx = x % y

عملگر انتساب جمع (+ =) مقداری را به متغیر اضافه می کند.

var x = 10؛
x + = 5؛

اپراتورهای رشته در جاوا اسکریپت


اپراتورهای رشته شامل + و += است، که برای چسباندن رشته ها به همدیگر استفاده می شوند.

var txt1 = "جان"؛
var txt2 = "Doe"؛
var txt3 = txt1 + "" + txt2؛

نتیجه txt3 :جان دوخواهد بود.

همچنین می توان از اپراتور واگذاری + = برای اضافه کردن رشته ها (جمع بندی) استفاده کرد:

var txt1 = "چه خیلی"؛
txt1 + = "روز خوب"؛

اضافه کردن رشته ها و شماره ها

اضافه کردن دو عدد ، مبلغ را برمی گرداند ، اما اضافه کردن یک عدد و یک رشته یک رشته را برمی گرداند.

var x = 5 + 5؛
var y = "5" + 5؛
var z = "سلام" + 5؛

نتیجه x ، y و z بدست می آید:

  • ۱۰
  • ۵۵
  • سلام۵

اپراتورهای مقایسه در جاوا اسکریپت

اپراتورشرح
مساوی==
مقدار و نوع مساوی===
نامساوی=!
مقدار و نوع نامساوی==!
بزرگتر از>
کوچکتر از<
بزرگتر یا مساوی>=
کوچکتر یا مساوی<=
اپراتور سه تایی?

اپراتورهای منطقی جاوا اسکریپت

اپراتورشرح
منطقی و&&
منطقی یا||
منطقی نه!

اپراتورهای نوعType در جاوا اسکریپت

اپراتورشرح
نوع متغیر را بر می گرداندtypeof
اگر شی نمونه ای از نوع شی باشد، true بر می گرداندinstanceof

اپراتورهای بیتیBitwise در جاوا اسکریپت

اپراتورهای بیت،روی ۳۲ بیت کار می کنند.

هر عمل عددی در این عملیات به یک عدد ۳۲ بیتی تبدیل می شود. نتیجه به شماره جاوا اسکریپت تبدیل می شود.

اپراتورشرحمثالهمساننتیجهدسیمال
&AND۵ & 1۰۱۰۱ & 0001۰۰۰۱۱
|OR۵ | ۱۰۱۰۱ | ۰۰۰۱۰۱۰۱۵
~NOT~ ۵~۰۱۰۱۱۰۱۰۱۰
^XOR۵ ^ ۱۰۱۰۱ ^ ۰۰۰۱۰۱۰۰۴
<<Zero fill left shift۵ << 1۰۱۰۱ << 1۱۰۱۰۱۰
>>Signed right shift۵ >> 1۰۱۰۱ >> 1۰۰۱۰۲
>>>Zero fill right shift۵ >>> 1۰۱۰۱ >>> 1۰۰۱۰۲

در مثال های جدول فوق از نمونه بدون علامت ۴ بیتی استفاده شده است. اما جاوا اسکریپت از اعداد علامت دار ۳۲ بیتی استفاده می کند. به همین خاطر در جاوا اسکریپت ۵ ~ مقدار ۱۰ را بر نمی گرداند. بلکه مقدار ۶ ~ را بر می گرداند.

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست