کدهای مهم کامنت گذاری (Comments)در جاوااسکریپ

از کامنت هادرجاوا اسکریپت می توان برای توضیح کدهایJavaScript و خواندن آن استفاده کرد.

انواع کامنت ها:

کامنت های تک خطی

کامنت های تک خط با // شروع می شود.

برای اینکه فقط یک خط از کد هایمان را کامنت کنیم تا پردازش نشود از // استفاده میکنیم..

این مثال از یک نظر تک خطی قبل از هر خط کد استفاده می کند:

// تغییر عنوان:
document.getElementById ("myH"). داخلیHTML = "صفحه اول من"؛

// تغییر پاراگراف:
document.getElementById ("myP"). innerHTML = "بند اول من."؛

در این مثال از یک توضیح تک خط در انتهای هر خط برای توضیح کد استفاده شده است.

var x = 5؛ // اعلام x ، مقدار ۵ را به آن بدهید
var y = x + 2؛ // اعلام y ، مقدار x + 2 را به آن بدهید

کامنت های چند خطی

کامنت های چند خطی با شروع / *می شودو با * / پایان می یابد.

هر متن بین / * و * / توسط جاوااسکریپ غیر فعال می شود.

در این مثال برای توضیح کد از یک نظر چند خطی استفاده شده است.

/ *
کد زیر تغییر داده کرد
عنوان با id = "myH"
و بند با id = "myP"
در صفحه وب من:
* /
document.getElementById ("myH"). داخلی HTML = "صفحه اول من" ·
document.getElementById ("myP"). innerHTML = "بند اول من." ،

استفاده از کامنت ها برای جلوگیری از اجرای کدها

استفاده از کامنت ها برای جلوگیری از اجرای کد،که برای تست کد مناسب است.

اضافه کردن // در مقابل یک خط کد خطوط کد را از یک خط اجرایی به یک نظر تغییر می دهد.

در این مثال از // برای جلوگیری از اجرای یکی از خطوط کد استفاده شده است:

//document.getElementById("myH").innerHTML = "صفحه اول من"؛
document.getElementById ("myP"). innerHTML = "بند اول من."

در این مثال از block کامنت برای جلوگیری از اجرای چندین خط استفاده می شود.

/*
document.getElementById("myH").innerHTML = "My First Page";
document.getElementById("myP").innerHTML = "My first paragraph.";
*/

ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست