Bootstrap 4 Jumbotron | ساخت بنر

jumbotron برای جلب توجه بیشتر به برخی از مطالب یا اطلاعات ویژه ، یک جعبه خاکستری بزرگ را نشان می دهد.

نکته: در داخل یک jumbotron می توانید تقریباً هر HTML معتبری از جمله سایر عناصر / کلاس های بوت استرپ را وارد کنید.


<div class="container">
 <div class="jumbotron">
  <h1>Bootstrap Tutorial</h1>   
  <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.</p>
 </div>
 <p>This is some text.</p>   
 <p>This is another text.</p>   
</div>

برای ایجاد jumbotron از یک عنصر
با کلاس .jumbotron استفاده کنید:

<div class="jumbotron">
 <h1>Bootstrap Tutorial</h1>
 <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS...</p>
</div>

اگر می خواهید یک جومبوترون با تمام عرض و بدون حاشیه های گرد باشد ، کلاس .jumbotron-fluid یک کلاس .container یا .container-fluid را درون آن اضافه کنید:

<div class="jumbotron jumbotron-fluid">
 <div class="container">
  <h1>Bootstrap Tutorial</h1>
  <p>Bootstrap is the most popular HTML, CSS...</p>
 </div>
</div>
ارسال نظر
Share via
ارسال این به یک دوست