تگ هایه HTML

آموزش تگ IMG در HTML

آموزش تگ IMG در HTML

ذهن انسان محدودتی ندارد قرار دادن عکس در HTML از تگ img برای قرار دادن تصاویر در یک صفحه HTML استفاده می شود. قبل از استفاده از تگ img ، باید از وجود تصویر در اینترنت اطمینان حاصل کنید. ...
آموزش تک iframe در HTML

آموزش تک iframe در HTML

ذهن انسان محدودیتی ندارد قرار دان یک صفحه HTML دیگه در صفحه فعلی معرفی و کاربرد تگ iframe در HTML تگ iframe یک زمینه مرور تو در تو در یک سند HTML را نشان می دهد. iframe به شما ...
آموزش تگ I در HTML

آموزش تگ I در HTML

ذهن انسان محدودتی ندارد معرفی و کاربد تگ i در html تگ i متن را ایتالیک یا کج نمایش می دهد. قبل از HTML5 ، از i فقط برای مقاصد نمایشی استفاده می شد (یعنی برای شکل کج دادن ...
آموزش تگ HTML در HTML

آموزش تگ HTML در HTML

ذهن انسان محدودتی ندار تگ html ریشه یک سند HTML را نشان می دهد. این ظرف است که شامل تمام عناصر HTML دیگر است. توجه داشته باشید که برچسب html حاوی doctype نیست ، زیرا از نظر فنی ، ...
اموزش تگ hr در HTML

اموزش تگ hr در HTML

ذهن انسان محدودیتی ندارد تگ hr نشان دهنده شکست موضوعی سطح پاراگراف در یک سند HTML است. تگ hr می تواند در تغییر صحنه در داستان یا انتقال به موضوع دیگر در بخشی از یک کتاب مرجع استفاده شود. ...
اموزش تگ hgroup در HTML

اموزش تگ hgroup در HTML

ذهن انسان محدودیتی ندارد. تگ hgroup گروهی از تگ های <h1> - <h6> را نشان می دهد که عنوان دارای چندین سطح باشد ، مانند عنوان های فرعی ، عناوین جایگزین یا برچسب ها. تگ hgroup به شما امکان ...
اموزش تک header در html

اموزش تک header در html

ذهن انسان محدودیت ندارد. کاربرد تگ header چیست؟ تگ header حاوی محتوای مقدماتی برای نزدیکترین تقسیم بندی اجداد خود یا عنصر ریشه مقطعی آن است. بخش مطالب محتوایی است که دامنه عنوان ها و پاورقی ها را مشخص می ...
اموزش تگ head در HTML

اموزش تگ head در HTML

ذهن انسان محدودیت ندارد کاربرد تگ hade چیست؟ تگ head بخش سر صفحه HTML را نشان می دهد. تگ head می تواند حاوی برچسب های HTML دیگری باشد که حاوی فراداده هستند. فراداده اطلاعاتی در مورد سند از جمله ...
اموزش تگ h2,h3,h4,h5,h6,h1 در HTML

اموزش تگ h2,h3,h4,h5,h6,h1 در HTML

تگ h1 تا h6 عنوان را در ۶ مقطع مشخث میکند. HTML شامل ۶ سطح عنوان است که براساس اهمیت رتبه بندی می شوند. اینها <h1> ، <h2> ، <h3> ، <h4> ، <h5> و <h6> هستند. رتبه در ...
آموزش تگ form در HTML

آموزش تگ form در HTML

ذهن انسان محدودتی ندارد تگ form فرمی را در یک صفحه ساخت. تگ form همراه با عناصر مرتبط با فرم استفاده می شود. برای ایجاد یک فرم ، شما عناصر مربوط به فرم را به طور معمول درون تگ ...
آموزش تگ figure در HTML

آموزش تگ figure در HTML

ذهن انسان محدودتی ندارد کاربرد تگ figure در HTML چیست ؟ تگ figure محتوای جریانی را نشان می دهد که خود مختار است و معمولاً به عنوان یک واحد از جریان اصلی صفحه نمایش داده می شود. کاربرد تگ ...
اموزش تگ footer در HTML

اموزش تگ footer در HTML

ذهن انسان محدودیتی ندارد کاربرد تگ footer در HTML ؟ پاورقی یک سایت از چه چیز هایی تشکیل شده است ؟ تگ footer پاورقی یک صفحه HTML یا بخشی از صفحه را میسازد. پاورقی ها معمولاً حاوی اطلاعاتی مانند ...