ادرس

تگ address در HTML

تگ address در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره . آموزش تگ address با استفاده از تگ address ما میتوانیم یک ادرس را بنویسیم که در موتور هایه جستجو گر گوگل (seo) به عنوان یک ادرس شناخته میشود، و همچنین آدرس یک سند رادر HTML ...