اموزش تگ address

آموزش تگ article در HTML

آموزش تگ article در HTML

ذهن انسان محدودیت ندارد. تگ article در HTML برای ایجاد "مقاله" استفاده می شود."مقاله" محتوا را مستقل از سایر مطالب موجود در سند می داند ، به این دلیل که محتویات آن می تواند به تنهایی مثلاً در ...
تگ address در HTML

تگ address در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره . آموزش تگ address با استفاده از تگ address ما میتوانیم یک ادرس را بنویسیم که در موتور هایه جستجو گر گوگل (seo) به عنوان یک ادرس شناخته میشود، و همچنین آدرس یک سند رادر HTML ...