اموزش تگ article

تگ audio در HTML

تگ audio در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره . کاربرد تگ audio چیست ؟ تگ audio برای ایجاد یک عنصر "صوتی" استفاده می شود ، که نشان دهنده صوتی تعبیه شده در یک سند HTML است. تگ audio در کجا استفاده میشود . برای گذاشتن ...
آموزش تگ article در HTML

آموزش تگ article در HTML

ذهن انسان محدودیت ندارد. تگ article در HTML برای ایجاد "مقاله" استفاده می شود."مقاله" محتوا را مستقل از سایر مطالب موجود در سند می داند ، به این دلیل که محتویات آن می تواند به تنهایی مثلاً در ...