اموزش تگ dl

اموزش تگ dl در HTML

اموزش تگ dl در HTML

ذهن انسان محدودتی ندارد. تگ dl یک لیست توضیحات در یک سند HTML را میسازد. تگ dl در یک لیست توضیحات (همچنین به عنوان یک لیست انجمن یا یک لیست تعریف شناخته می شود) ، هر مورد در لیست ...