اموزش تگ embed

اموزش تگ embed در html

اموزش تگ embed در html

ذهن انسان محدودیتی ندارد. کاربرد تگ embed تگ embed برای قرار دادن یک برنامه خارجی یا محتوای تعاملی در یک سند HTML استفاده می شود. توجه داشته باشید که تگ یک عنصر خالی است (تگ بسته ندارد ). تگ ...