اموزش تگ fieldset

اموزش تگ fieldset در HTML

اموزش تگ fieldset در HTML

ذهن انسان محدودیتی ندارد . تگ fieldset نشانگر گروهی از عناصر فرم در یک صفحه HTML است. از تگ fieldset می توانید با استفاده از برچسب legend استفاده کنید تا فرم برای خواندن بیشتر و یا درک آن آسانتر شود. ...