بوت استرپ

سبک دکمه | Button Styles

سبک دکمه | Button Styles

Bootstrap 4 دکمه های مختلفی را ارائه می دهد: <button type="button" class="btn">Basic</button> <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button> <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button> <button type="button" class="btn btn-success">Success</button> <button type="button" class="btn btn-info">Info</button> <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button> <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button> <button type="button" class="btn ...
پیام هشدا در بوت استرپ | Bootstrap 4 Alerts

پیام هشدا در بوت استرپ | Bootstrap 4 Alerts

راهی آسان برای ایجاد پیام هشدا در بوت استرپ از پیش تعریف شده فراهم می کند: Success! این کادر هشدار نشان دهنده یک اقدام موفق یا مثبت است. Info! این کادر هشدار نشان دهنده یک تغییر یا اقدام آموزنده ...
Bootstrap 4 Jumbotron | ساخت بنر

Bootstrap 4 Jumbotron | ساخت بنر

jumbotron برای جلب توجه بیشتر به برخی از مطالب یا اطلاعات ویژه ، یک جعبه خاکستری بزرگ را نشان می دهد. نکته: در داخل یک jumbotron می توانید تقریباً هر HTML معتبری از جمله سایر عناصر / کلاس های ...