تگ abbr

تگ audio در HTML

تگ audio در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره . کاربرد تگ audio چیست ؟ تگ audio برای ایجاد یک عنصر "صوتی" استفاده می شود ، که نشان دهنده صوتی تعبیه شده در یک سند HTML است. تگ audio در کجا استفاده میشود . برای گذاشتن ...
تگ abbr در HTML

تگ abbr در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره. تگ <abbr> در HTML مخفف اختصاری یا مخفف یک کلمه یا یک جمله را ایجاد میکند. تگ abbr لزوماً استفاده از آن الزامی نیست abbr لزوما باید وقتی ما یخواهیم یک کلمه را مخفف یک کلمه ...