تگ address

تگ audio در HTML

تگ audio در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره . کاربرد تگ audio چیست ؟ تگ audio برای ایجاد یک عنصر "صوتی" استفاده می شود ، که نشان دهنده صوتی تعبیه شده در یک سند HTML است. تگ audio در کجا استفاده میشود . برای گذاشتن ...
تگ address در HTML

تگ address در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره . آموزش تگ address با استفاده از تگ address ما میتوانیم یک ادرس را بنویسیم که در موتور هایه جستجو گر گوگل (seo) به عنوان یک ادرس شناخته میشود، و همچنین آدرس یک سند رادر HTML ...