تگaudio

تگ audio در HTML

تگ audio در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره . کاربرد تگ audio چیست ؟ تگ audio برای ایجاد یک عنصر "صوتی" استفاده می شود ، که نشان دهنده صوتی تعبیه شده در یک سند HTML است. تگ audio در کجا استفاده میشود . برای گذاشتن ...