دکمه

سبک دکمه | Button Styles

سبک دکمه | Button Styles

Bootstrap 4 دکمه های مختلفی را ارائه می دهد: <button type="button" class="btn">Basic</button> <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button> <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button> <button type="button" class="btn btn-success">Success</button> <button type="button" class="btn btn-info">Info</button> <button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button> <button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button> <button type="button" class="btn ...