زبان برنامه نویسی Phyton شماره ها در پایتون آموزش پایتون قسمت ششم

شماره ها در پایتون | قسمت ۸

شماره ها در پایتون | قسمت ۸

شماره ها در پایتون شامل چه مواردی است ؟ سه نوع شکل عددی در پایتون وجود دارد: int float complex متغیرهای عددی وقتی مقدار را به آنها اختصاص می دهید ایجاد می شوند: مثال: x = 1 # int ...