زبان نشانه گذاری html

تگ abbr در HTML

تگ abbr در HTML

ذهن انسان محدودیت نداره. تگ <abbr> در HTML مخفف اختصاری یا مخفف یک کلمه یا یک جمله را ایجاد میکند. تگ abbr لزوماً استفاده از آن الزامی نیست abbr لزوما باید وقتی ما یخواهیم یک کلمه را مخفف یک کلمه ...