شفافیت تصاویر در css

background در css

background در css

background در css: از صفات background در زبان CSS برای تعریف افکت های پشت زمینه عناصر HTML استفاده میشود. انواع background در CSS عبارت اند از : background-colorbackground-imagebackground-repeatbackground-attachmentbackground-position  صفت background-color صفت background-color رنگ پشت زمینه ی یک عنصر را مشخص میکند. ...