صفت border color

Border ها در CSS

Border ها در CSS

Border ها در CSS: Border در CSS، این امکان را را برای ما فراهم میکند که خطوط حاشیه ای را برای عناصر HTML ایجاد کنیم. نه تنها میتوان این خطوط را ایجاد کرد بلکه حتی نوع استایل، پهنا و رنگ ...