معرفی تگ b

تگ b در HTML

تگ b در HTML

تک b در html ایجاد یک عنصر 'bold' استفاده می شود ، که بیانگر متن توپر در یک سند HTML است. از تگ b باید برای نشانه گذاری متن به عنوان جسورانه و بدون نیاز به اهمیت اضافی استفاده ...