مقدمه HTML | بخش دوم

مقدمه HTML

مقدمه HTML

HTML مخفف چه کلمه ای است؟ اموزش اولیه HTML. مخفف Hyper Text Markup Language است.HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای ایجاد صفحات وب است.HTML ساختار یک صفحه وب را توصیف می کند.HTML از یک سری عناصر ...