learn

آموزش تگ article در HTML

آموزش تگ article در HTML

ذهن انسان محدودیت ندارد. تگ article در HTML برای ایجاد "مقاله" استفاده می شود."مقاله" محتوا را مستقل از سایر مطالب موجود در سند می داند ، به این دلیل که محتویات آن می تواند به تنهایی مثلاً در ...